គណៈកម្មា​ធិការ​អចិន្ត្រៃ​យ៍ព្រឹ​ទ្ធសភា បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ សំ​ណើរបៀ​បវារៈ​ចំ​នួន ៧ – CEN