ចាត់ទុកការចាប់យកការរៀ​ន​ជំនាញពិត អាចជួយសិស្សនិសិ្សតទទួលបានប្រា​ក់​កម្រៃ​ខ្ពស់ និងជំរុញឲ្យ​មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេ​ស​ – CEN