ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី បញ្ជាក់​ពី​ករណី​ប្រជាពលរដ្ឋ ជាង​១០០​នាក់ មកពី​ឃុំ​ជីខ​លើ ជម្លោះដីធ្លី ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករអំពៅ សុំ​ឲ្យ​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ជួយ​អន្តរាគមន៍​ – CEN