រដ្ឋាភិបាល​ចិន ផ្តល់ជំនួយ​ជាង​២​លាន​ដុល្លារ ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​សកម្មភាព​បោស​សំ​អាមីន និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ ពី​សង្គ្រាម​ – CEN