សមាជិកសភាជប៉ុនម្នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួន ពីបទសង្ស័យយកសំ​ណូ​កពីកា​ស៊ីណូ​ – CEN