រក្សាទម្លា​ប់ទាំងនេះ​មុន​គេ​ង នឹងជួយរក្សាសម្រស់​រ​បស់អ្ន​ក ឲ្យនៅតែស្អា​ត – CEN