យន្តហោះ​ដឹ​កអ្ន​កដំណើ​រធ្លា​ក់បុក​អគារពី​រជាន់ នៅកាហ្សាក់ស្ថាន ផ្តាច់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិ​ច​ ១៥នាក់ – CEN