ការកូនទាហ៊ា​នម្តង សង់រោ​ង​​ការ​បិត​ផ្លូវសាធារណៈ ផ្ទុះការិះគន់ពីពល​រ​ដ្ឋ​ – CEN