សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា ប្រាប់​អ្នក​វិនិយោគទុន​ចិន​ថា កម្ពុជា​មាន​សន្តិភាព ហើយ​រាជរដ្ឋាភិបាល បានចាត់ទុក​វិស័យ​ឯកជន ជា​ដៃគូ​សក្តានុពល​ – CEN