ឆ្នាំ២០១៩ ទំហំពាណិជ្ជ​កម្ម​សរុប កម្ពុជានិងចិន នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន ៨,២ ពាន់លានដុល្លារ – CEN