ចិន​ រុស្សី និងអ៊ីរ៉ង់ធ្វើស​មយុ​ទ្ធរួម​គ្នា នៅមហាសមុ​ទ្រ​ឥ​ណ្ឌា – CEN