កូនស្រី លី សៀវឡុង ប្តឹងភោជនីយដ្ឋានចិ​នមួយ​ ទារសំណង ៣០លានដុល្លារ ដោយសារប្រើប្រាស់រូបភា​ព​ឪពុ​ក​នាង – CEN