រថយន្តបែនដឹកដី បុកហើយកិន មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ កំពុងបញ្ជាចរាចរណ៍ បណ្តាលឲ្យ បាក់ឆ្អឹងជំនីរចំនួន ៩ – CEN