ចោរ​ចម្លែក លួច​ចូលក្នុង​ហាង ហើយ​ធ្វើ​រឿង​មួយ​ដែល​ពិបាក​នឹង​យល់​ – CEN