ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសទីម័រខាងកើត គឺជាប្រទេសកំពុងមានការអភិវឌ្ឍ ដែលចាំបាច់អាចចែករំលែ​ក បទពិសោ​ធន៍ រវាងគ្នាទៅវិញទៅមក – CEN