ប្រគល់Tablets ជូនដល់ឃុំសង្កាត់ក្នុងខេ​ត្ត​ស្វាយ​រៀ​ង សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រា​ក់​ជូ​ន ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមា​រអាយុក្រោម២ឆ្នាំ និងការ​កំណត់អន្តសញ្ញាណកម្មក្រីក្រតាមកា​រ​ស្នើ​សុំ – CEN