ស្ដ្រីឃាតករ សម្លាប់ស្រ្តីម្នាក់ ញាត់ចូលធុងទឹកកក ត្រូវជា​ប់គុកមួយជីវិត – CEN