ឆេះសួនសត្វនៅអាឡឺ​ម៉ង​ ងាប់សត្វកម្រយ៉ា​ង​តិច​ ៣០ក្បាល – CEN