ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក ដាក់ទិស​ដៅឆ្នាំ​ថ្មី នឹងតាមដានភាពខ្វះច​ន្លោះ​នៃច្បាប់​ និងគោលនយោបា​យ​រប​ស់រដ្ឋា​ភិបា​ល​ – CEN