បង្អក​ស្រា​អតីត​ប្រពន្ធ​ផឹក​ស្រវឹង ហើយ​ចាប់​រំលោភ​សម្រេច​២​ដង​ តែ​អតីត​ប្ដី​បដិ​សេធ – CEN