បណ្តេញចេញជ​នជា​តិចិ​ន ចំនួន ០៧នាក់ ចេញពីកម្ពុជា – CEN