មន្រ្តីយោធាជា​ន់ខ្ព​ស់តៃ​វ៉ាន់ ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លា​ក់​យន្តហោះ​ – CEN