ខ្លាំងបាត់! ម្ចាស់ហាង Online ធ្វើ​ដំណើរ​ចម្ងាយ​ដី​ជិត​១ពាន់​​គីឡូ មក​ដាល់​អតិថិជន​ស្រី​ម្នាក់​ឡើង​ទ្រោម​លើ​ផ្លូវ ព្រោះ​ខឹង​រអ៊ូរ​ទំនិញ​នាំ​មក​យឺត! – CEN