“​វេទិកា​អ្នកសារព័ត៌មាន​និង​អ្នកនាំពាក្យ​” បាន​ពិភាក្សា​លើ បញ្ហា​ប្រឈម ចំណុច​ដែល​ត្រូវ​កែ​លម្អ និង​សំណូមពរ​ផ្សេងៗ​ – CEN