ចិនស្នើឲ្យមា​នកា​រប​ន្ធូរ​បន្ថយ​ទ​ណ្ឌកម្ម លើកូរ៉េខាងជើង – CEN