គិតត្រឹមម៉ោង ១៨ល្ងាច ថ្ងៃទី៤មករា ជនរងគ្រោះសរុបចំនួន២៦នាក់ ស្លាប់៦នាក់ – CEN