២​នាក់​បងប្អូន នៅមាន​ជីវិត​, រកឃើញ​ជនរងគ្រោះ​សរុប​២៧​នាក់ ក្នុងនោះ​ស្លាប់​៧​នាក់​ – CEN