ត្រាំ ព្រមា​ន​ដា​ក់ទណ្ឌ​ក​ម្ម​អ៊ីរ៉ាក់ បើហ៊ានដេញទ័​ព​អា​មេរិច​ចេ​ញ – CEN