អបអរសាទ​រខួ​បអ​នុស្សា​វរី​យ៍លើក ទី ៤១ នៃថ្ងៃជ័យជំនះ ៧ មករា – CEN