លោក ឆាយ ថន បានស្នើ​ដល់​សហរដ្ឋអាមេរិក ជួយ​ផ្តល់នូវ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ពង្រឹង និង​កសាង​សមត្ថភាព ធនធានមនុស្ស​របស់​កម្ពុជា​ – CEN