អាមេរិ​ចប​ដិសេធផ្តល់ទិដ្ឋការឲ្យរដ្ឋ​ម​ន្រ្តីកា​របរ​ទេសអ៊ីរ៉ង ដើម្បីបានចូលរួមកិច្ច​ប្រ​ជុំនៅអ​ង្គកា​រសហ​ប្រជា​ជាតិ – CEN