ការលក់​លេខ​ចុះបញ្ជី​ពិសេស​ផ្ទាល់ខ្លួន​សម្រាប់​រថយន្ត ដែល​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​កំពុង​ទន្ទឹង​រង់ចាំ ត្រូវបាន​បើក​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ​ – CEN