បណ្តេញចេញ ​ជនជា​តិចិនចំនួន ៦១នាក់ ពាក់ព័ន្ធប​ទ​ល្មើសឆបោកតា​មប្រ​​ព័​​ន្ធទូ​​រគម​នាគ​មន៍ – CEN