ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័​យក្នុង​ប​ទល្មើសជា​ក់ស្តែ​ងចំ​នួន ០២ នាក់ ករណីឆក់កា​បូ​ប – CEN