ត្រាំ លែងចង់​បន្តស​ង្រ្គាម​ជាមួ​យអ៊ីរ៉ង ដោយប្តូរម​ក​ដាក់ទ​ណ្ឌក​ម្ម​វិញ – CEN