បុគ្គលិកសណ្ឋាគារ ណាហ្គា វើលដ៍ ​តវ៉ារក​​ដំណោះ​ស្រាយដំឡើងប្រាក់ខែ និងទាមទារ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ ទទួល​យក​ប្រធាន​សហជីព​ម្នាក់ – CEN