ការអនុវត្តភារកិច្ចរុ​ក​រក ប្រមូលផ្ដុំអដ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ព​ស្ម័​គ្រចិត្តវៀ​តណា​ម ដែលបានពលីជី​វិត ក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅប្រ​ទេ​សក​ម្ពុជា​ – CEN