ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២០ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​កម្ពុជា​ផ្អែកលើ​គុណភាព​ជា​ចម្បង – CEN