ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹង​ដល់​ពលរដ្ឋ អំពី​ជំងឺ​រលាក​សួត មិន​ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ – CEN