ពលរដ្ឋកាត់សែស្រឡា​យចិន សម្រុក ទៅកាន់រ​មណីយដ្ឋានប្រ​វត្តិសា​ស្ត្រវ​​ត្តភ្នំ​ ដើម្បីធ្វើពិធីកា​ត់​ឆុង – CEN