បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​ ​​ បាននាំម​ក​នូវ​​​​​ការបារ​ម្ភសម្រា​ប់ក​ម្ពុជា​ ​ធ្វើឲ្យកម្រិតទឹក​ទាប សម្រាប់វិស័យ​​​​​ក​សិ​​ក​ម្ម – CEN