កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តីព្រាង​ទាក់ទង​នឹង​កិច្ច​គាំពារ​បរិស្ថាន​ – CEN