លំហាត់បាញ់គ្រា​ប់ពិត ត្រួតពិនិត្យលទ្ធផល វ​គ្គហ្វឹកហ្វឺនបណ្តុះបណ្តាលនាយទាហានរ​ងជំ​នាញកាំ​ភ្លើងការពារអាកាស ២​៣ មម – CEN