រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែ​ន​ដី ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ សៀវភៅសំណ​​ង់ស្ថាប​ត្យក​ម្មសំណ​ង់ នៅកម្ពុ​ជា​ – CEN