នាវាទេសច​រណ៍មួ​យ​គ្រឿង បានដឹកភ្ញៀវទេសចរច​ម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍​ជិត​២ពាន់នាក់ ចូលមកទស្សនាក្រុង​ព្រះ​សីហ​នុ – CEN