ការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលប​ច្ចុ​ប្បន្ននេះ គឺជាគុណតម្លៃនៃ​ ​សន្តិភាព – CEN