ផ្ទុះការរិះគន់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានយកក្រដាសប្រាក់ដែល​មា​នព្រះឆា​យាល​ក្ខណ៍ ព្រះមហាក្សត្រទៅដាក់​តា​មកាំ​ជណ្តើ​រ – CEN