ឧត្ត​មសេ​នីយ៍ឯក ស ថេត បញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថ​កិ​ច្ច ស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើករ​ណីជ​ម្លោះវា​យត​ប់ក្នុ​ងសា​លាកសិ​ក​ម្មចំ​កា​រដូង – CEN