រីករាយ​នឹង​ទទួល​ទិន្នផល​ស្រូវ​ល្អ និង​តម្លៃ​ស្រូវ​កើនឡើង​ខ្ពស់ នៅ​ឃុំ​ទឹកជោរ – CEN