នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជួប​អ្នកធាក់ស៊ីក្លូ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​ការប្រកាស​បង្កើត​មូលនិធិ​ជួយ​អ្នកធាក់ស៊ីក្លូ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៣​មករា​នេះ​ – CEN